Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Bình hoa trang trí thang độ xám

Tệp BMP
'Bình hoa trang trí thang độ xám' là loại tệp hình ảnh bitmap (.bmp), kích thước là 337.79 KB, trong tệp bmp nghệ thuật phù điêu 3d, chạm khắc, tranh điêu khắc, hoa, floral grayscale, hoa, những bông hoa, thang độ xám, grayscale vase, chạm khắc phù điêu, lọ cắm hoa, chạm khắc gỗ.
Tác giả: PopasShed
Kích thước tập tin: 337.79 KB
Tải xuống

Tệp BMP