Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Bamboo Vase Grayscale

Tệp BMP
'Bamboo Vase Grayscale' là loại tệp hình ảnh bitmap (.bmp), kích thước là 2.4 MB, trong tệp bmp nghệ thuật phù điêu 3d, chạm khắc, tranh điêu khắc, hoa, floral grayscale, hoa, những bông hoa, thang độ xám, grayscale vase, chạm khắc phù điêu, lọ cắm hoa, chạm khắc gỗ.
Tác giả: florin
Kích thước tập tin: 2.4 MB
Tải xuống

Tệp BMP