Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Cửa M1

Tệp AutoCAD (.dwg)
'Cửa M1' là loại tệp AutoCAD DWG (.dwg), kích thước là 1.1 MB, ở cửa ra vào.
Tác giả: thirumala
Kích thước tập tin: 1.1 MB
Tải xuống

Tệp DWG