Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Cửa mới

Tệp AutoCAD (.dwg)
'Cửa mới' là loại tệp AutoCAD DWG (.dwg), kích thước là 1.9 MB, ở cửa ra vào.
Tác giả: Chris
Kích thước tập tin: 1.9 MB
Tải xuống

Tệp DWG