Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Gagnon cửa

Tệp AutoCAD (.dwg)
'Gagnon cửa' là loại tệp AutoCAD DWG (.dwg), kích thước là 1.3 MB, ở cửa ra vào.
Tác giả: mikeymike
Kích thước tập tin: 1.3 MB
Tải xuống

Tệp DWG