Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Hình ảnh 3D CNC Grayscale

Tệp BMP
'Hình ảnh 3D CNC Grayscale' là loại tệp hình ảnh bitmap (.bmp), kích thước là 15.0 MB, trong tệp bmp nghệ thuật phù điêu 3d, chạm khắc, tranh điêu khắc, thang độ xám, chạm khắc phù điêu, chạm khắc gỗ.
Tác giả: martin
Kích thước tập tin: 15.0 MB
Tải xuống

Tệp BMP