Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Hình ảnh 3D Grayscale 285

Tệp BMP
'Hình ảnh 3D Grayscale 285' là loại tệp hình ảnh bitmap (.bmp), kích thước là 1.2 MB, trong tệp bmp tệp bitmap 3d cho bộ định tuyến cnc, phù điêu mô hình 3d cho bộ định tuyến cnc, nghệ thuật phù điêu 3d, chạm khắc, bản vẽ bitmap cnc, tranh điêu khắc, thang độ xám, chạm khắc phù điêu, chạm khắc gỗ.
Tác giả: MATH
Kích thước tập tin: 1.2 MB
Tải xuống

Tệp BMP