Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Hình ảnh 3D Grayscale 30

Tệp BMP
'Hình ảnh 3D Grayscale 30' là loại tệp hình ảnh bitmap (.bmp), kích thước là 2.9 MB, trong tệp bmp nghệ thuật phù điêu 3d, chạm khắc, tranh điêu khắc, hoa, floral grayscale, thang độ xám, chạm khắc phù điêu, chạm khắc gỗ.
Tác giả: Danny
Kích thước tập tin: 2.9 MB
Tải xuống

Tệp BMP