Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Hình ảnh Vase Grayscale

Tệp BMP
'Hình ảnh Vase Grayscale' là loại tệp hình ảnh bitmap (.bmp), kích thước là 1.8 MB, trong tệp bmp tệp bitmap 3d cho bộ định tuyến cnc, phù điêu mô hình 3d cho bộ định tuyến cnc, nghệ thuật phù điêu 3d, chạm khắc, bản vẽ bitmap cnc, tranh điêu khắc, hoa, floral grayscale, hoa, những bông hoa, thang độ xám, grayscale vase, chạm khắc phù điêu, lọ cắm hoa, chạm khắc gỗ.
Tác giả: giovanni
Kích thước tập tin: 1.8 MB
Tải xuống

Tệp BMP