Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Hình ảnh thang độ xám CNC để khắc

Tệp BMP
'Hình ảnh thang độ xám CNC để khắc' là loại tệp hình ảnh bitmap (.bmp), kích thước là 5.4 MB, trong tệp bmp nghệ thuật phù điêu 3d, chạm khắc, tranh điêu khắc, thang độ xám, chạm khắc phù điêu, chạm khắc gỗ.
Tác giả: ali
Kích thước tập tin: 5.4 MB
Tải xuống

Tệp BMP